Teplovodní kotel ATOMA je určen pro spalování veškeré biomasy (kusového dřeva, dřevních štěpků, dřevěných briket, pilin, kůry aj.) a to i vlhkého aniž to má výraznější vliv na životnost kotle. Jako náhradní palivo lze použít kvalitní hnědé uhlí, černé uhlí, uhelné brikety i koks. Spalování takového různorodého tuhého paliva je umožněno zvláštní konstrukcí ohniště kotle.

Právě takto zvolená konstrukce ohniště kotle má za následek co možná nejdokonalejší prohoření směsi a tím potlačení vzniku škodlivých emisí. Dosažení tohoto efektu je umožněno tím, že z vrstvy hořícího paliva se uvolňuje prchavá hořlavina, která se kumuluje pod klenbou ohniště, kde se smíchá se sekundárním vzduchem a tahem komína se tato směs protahuje přes rozžhavenou vrstvu hořícího paliva, kde shoří za vysoké teploty. V místě styku této směsi a hořícího paliva se přivádí opět sekundární vzduch. Veškerý přívod sekundárního vzduchu je regulovatelný.

Výkon kotle je řízen přívodem primárního vzduchu pod rošt, jehož množství je regulováno ručně nebo tepelným regulátorem výkonu. Konstrukce kotle umožňuje jeho provoz jak na samotížnou cirkulaci otopné vody, tak i na nucený oběh s oběhovým čerpadlem.

Důležitým prvkem pro správný provoz kotle je upravení komínového tahu. Kotel je konstruován na malý komínový tah 8-12 Pa, proto je nutné komín opatřit regulací komínového tahu. To dosáhneme nejlépe přisáváním vzduchu do komínového tělesa přes podtlakový omezovač komínového tahu.

Dlouhodobá životnost kotle je dosažena jak použitým materiálem pro jeho výrobu (obvodový plášť plech o síle 4 mm, vnitřní 5 mm, rošt a přívody sekundárního vzduchu jsou ze žáropevných trubek), ale hlavně konstrukčním řešením kotle, které zabraňuje tvorbě agresivních kondenzátů. Tyto kondenzáty vznikají tam, kde se dostávají ochlazené spaliny k chladnějším teplosměnným plochám kotle. Toto u kotle ATOMA nemůže nastat, jak je zřejmé ze schémat k jednotlivým kotlům. Proto je životnost těchto kotlů velmi vysoká. Ověřená životnost kotle běžně 30 let. Záruka na těsnost kotlového tělesa je 3 roky bez ohledu na druh a kvalitu používaného paliva. Není požadováno žádné přídavné zařízení na udržování tepelného režimu kotle. Doba hoření u jednotlivých druhů paliva je měřena od naložení spalovací komory po dosažení teploty kotle 85 oC do doby poklesu teploty otopné vody nad 50 oC. Předpokladem je uzavření přívodu vzduchu jak primárního - dusivky, tak sekundárního na nakládacích dvířkách a případně maximálního přivření obou bočních trysek.

V případě zájmu o náš výrobek se obraťte na obchodní oddělení, kde obdržíte informace o nejbližším prodejci ve Vašem okolí nebo uzavřeme smlouvu přímo s Vámi.